Právne informácie

Spoločnosť Zoznam, s.r.o. so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.24598/B ( ďalej aj ako „poskytovateľ“ ) poskytuje verejné informačné služby o telefónnych číslach (ďalej aj ako „telefónny zoznam“) na verejne prístupnej internetovej doméne zoznam.sk. Telefónny zoznam obsahuje relevantné údaje účastníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., okrem údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené do 31.10.2011 a požiadali o nezverejnenie svojich údajov a telefónneho čísla alebo údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené po 1.11.2011 a neudelili súhlas so zverejnením osobných údajov a telefónneho čísla alebo udelený súhlas odvolali ako aj spoločností GTS Slovakia, s.r.o., Telefónica Slovakia, s.r.o., Trnavatel, spol. s r.o. a UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Tieto internetové stránky sú chránené autorským právom, v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, ku ktorým majetkové práva vykonáva Poskytovateľ. Informácie na týchto internetových stránkach je možné využiť len pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok alebo informácií uvedených na týchto stránkach ( v celku alebo jednotlivých častí, najmä kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov alebo informácií) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zasahovať do databázy, technickej podstaty alebo obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. Právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať akékoľvek súčasti týchto internetových stránok má výlučne poskytovateľ. Na tieto internetové stránky sa zakazuje prenášať alebo prostredníctvom nich odosielať akékoľvek informácie v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné.
Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v telefónnom zozname v kvalite a v rozsahu, ako mu boli tieto údaje poskytnuté a spracované v informačnom systéme v znení ku dňu aktualizácie telefónneho zoznamu účastníkov na týchto internetových stránkach. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.
V prípade nezrovnalostí v údajoch uvedených v telefónnom zozname, kontaktujte svojho operátora.