Právne informácie

Prevádzkovateľom informačnej služby na webovej stránke telefónny.zoznam.sk je spoločnosť Zoznam, s.r.o. so sídlom Svätoplukova II.18892/2 A, 821 08 Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, DIČ/IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 24598/B, adresa elektronickej pošty telefonny.zoznam@zoznam.sk, tel. 02 /5245 1112, Fax: 02 / 5245 1186 (ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „ spoločnosť Zoznam, s.r.o.). Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Spoločnosť Zoznam, s.r.o. poskytuje verejné informačné služby o telefónnych číslach (ďalej aj ako „telefónny zoznam“) na verejne prístupnej internetovej doméne zoznam.sk.


V zmysle ustanovenia § 113 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, im poskytovať relevantné údaje o svojich účastníkoch v dohodnutej forme za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné. Relevantnými údajmi o účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa.


Podnikmi, ktoré poskytli spoločnosti Zoznam, s.r.o. údaje účastníkov, sú Slovak Telekom, a.s., BENESTRA, s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., ŽSR- Železničné telekomunikácie, Slovanet, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. (ďalej spolu aj ako „operátori“ a jednotlivo aj ako „operátor“).


Telefónny zoznam obsahuje relevantné údaje účastníkov vyššie uvedených spoločností okrem údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené do 31.10.2011 a požiadali o nezverejnenie svojich údajov a telefónneho čísla alebo údajov tých účastníkov, ktorým bolo telefónne číslo pridelené po 1.11.2011 a neudelili súhlas so zverejnením osobných údajov a telefónneho čísla alebo udelený súhlas odvolali.


Internetové stránky sú chránené autorským právom, v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ku ktorým majetkové práva vykonáva Poskytovateľ. Informácie na týchto internetových stránkach je možné využiť len pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok alebo informácií uvedených na týchto stránkach (v celku alebo jednotlivých častí, najmä kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov alebo informácií) je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zasahovať do databázy, technickej podstaty alebo obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. Právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať akékoľvek súčasti týchto internetových stránok má výlučne Poskytovateľ. Na tieto internetové stránky sa zakazuje prenášať alebo prostredníctvom nich odosielať akékoľvek informácie v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.


Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a aktuálnosť údajov v telefónnom zozname v kvalite a v rozsahu, ako mu boli tieto údaje poskytnuté inými jednotlivými podnikmi, ktoré prideľujú telefónne čísla a spracované v informačnom systéme v znení ku dňu aktualizácie telefónneho zoznamu účastníkov na týchto internetových stránkach. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a za obsah internetových stránok alebo konanie prevádzkovateľov iných internetových stránok, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom týchto internetových stránok.


Spoločnosť Zoznam, s.r.o. zverejňuje údaje v stave a v rozsahu, v akom ich poskytli jednotliví operátori. V prípade nezrovnalostí v údajoch uvedených v telefónnom zozname, prosím kontaktujte svojho operátora.

 

Zmeny sa prejavia, obdobne ako v prí pade tlačených telefónnych zoznamov, najneskôr v rámci najbližšej aktualizácie.

 

V prípadne žiadosti o vymazanie osobných údajov odstránime záznam zo stránky telefonny.zoznam.sk a budeme informovať operátora, ktorý nám poskytuje osobné údaje a periodicky oznamuje pri aktualizácii dát, že ste si uplatnili právo na vymazanie osobných údajov.